Prosjektledelse

Bovigo bistår deg med å realisere ditt eiendomsprosjekt.

Reguleringsplan

Sammen med nødvendige fag utarbeider vi planmaterialet, holder tett kontakt med kommunen og koordinerer prosessen frem mot politisk vedtak .

Byggesøknad

Sammen med våre samarbeidspartnere leder vi søknadsprosessen. Det være seg søknad om ett-trinns, -ramme eller igangsettingstillatelse.

Utviklingsanalyse

-Vurdering av tomt eller område med hensyn til utvikling

Vi gjennomfører analyser av tomter eller områder med hensyn til utvikling. Vi vurderer og synliggjør avgjørende faktorer og rammer knyttet til tomters utviklingspotensiale.

I analysen inngår studier av eksisterende overordnede planer, eventuelle eksisterende reguleringsplaner, fremtidige planer, delplaner, temaplaner, naturrisiko m.m.

Avhengig av ønsket detaljgrad kan vi også gå i dialog med planmyndigheter for å avklare relevante forhold for tomten.

Eiendomsfaglig kommunekontakt

Det kan tenkes flere scenario hvor det er behov for å ha et faglig kontaktledd opp mot kommunen når det gjelder eiendomsfaglige spørsmål.

Rullering av kommuneplanens arealdel

Alle kommuner i Norge endrer med jevne mellomrom kommuneplanens arealdel (KPA). Dette er en tid man som grunneier må være litt mer på, siden man som regel får muligheten til å fremme forlag om å endre arealformålet på tomten sin. Når kommunen din skal rullere KPA kan vi hjelpe deg med å utnytte denne viktige muligheten for å sikre best mulig bruk av din eiendom. Vi vil evaluere mulighetene og utarbeide de nødvendige dokumentene for innsending til kommunen.