PROSJEKTLEDELSE

Bovigo bistår deg med å realisere ditt eiendomsprosjekt.

REGULERING 

Sammen med nødvendige fag utarbeider vi planmaterialet, holder tett kontakt med kommunen og koordinerer prosessen frem mot politisk vedtak.

BYGGESØKNAD

Sammen med våre samarbeidspartnere leder vi søknadsprosessen. Det være seg søknad om ett-trinns-, ramme- eller igangsettelsestillatelse.

UTVIKLINGSANALYSE

Vi gjennomfører analyser av tomter eller områder med hensyn til utvikling. Vi vurderer avgjørende faktorer og rammer knyttet til tomter utviklingspotensiale.

I analysen inngår studier av eksisterende overordnede planer, eventuelle eksisterende reguleringsplaner, framtidige planer, delplaner og temaplaner, naturrisiko m.m.

Avhengig av ønsket detaljgrad kan vi også gå i dialog med planmyndighet for å avklare relevante forhold.

Analyser kan utføres på fast pris – pris avhenger av ønsket detaljgrad.

EIENDOMSFAGLIG KOMMUNEKONTAKT

Det kan tenkes flere scenario hvor det er behov for å ha et faglig kontaktledd opp mot kommunen når det gjelder eiendomsfaglige spørsmål.

RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Alle kommuner i Norge endrer med jevne mellomrom kommuneplanens arealdel (KPA). Dette er en tid man som grunneier må være litt mer på, siden man som regel får muligheten til å fremme forlag om å endre arealformålet på tomten sin. Når kommunen din skal rullere KPA kan vi hjelpe deg med å utnytte denne viktige muligheten for å sikre best mulig bruk av din eiendom. Vi vil evaluere mulighetene og utarbeide de nødvendige dokumentene for innsending til kommunen.