Fradeling av tomt

Det kan være mange grunner til at man ønsker å fradele en tomt, enten det er å bruke mindre tid på hagestell eller bygge bolig til barna. Det mange ikke tenker på er hvilken verdi som ligger i en stor tomt, og om man lykkes med en fradeling kan man fort øke den samlede verdien på eiendommen.

Fradeling forklart

Kort fortalt er fradeling prosessen hvor man deler opp en eksisterende eiendom i to eller flere nye eiendommer. Med eiendom her menes grunneiendommer som er registrert i Norges eiendomsregister, matrikkelen.

Nyopprettet grunneiendom blir en frittstående og uavhengig eiendom som blir registrert i matrikkelen og får eget gårds- og bruksnummer. Eiendommen kan nå fritt overdras eller utvikles som en selvstendig enhet m.m.

Fradelingsprosessen reguleres av Matrikkelloven (01.01.2010). Fradeling er søknadspliktig ihht. plan- og bygningslovens §20-1 pkt. m, hvor fradeling omtales som «oppretting av ny grunneiendom»

Kommunens rolle

Myndighet for å behandle søknader og det å gi tillatelse til fradeling av grunneiendom er bevilget til kommunene.

Noe av det viktigste styringsdokumentet til en fradelingssak er kommuneplanens arealdel og tilhørende bestemmelser. Kommuneplanens arealdel legger føringene for arealdisponering innenfor kommunens grenser.

Videre er det viktig å undersøke er om din eiendom er berørt av en reguleringsplan. En reguleringsplan gir mer detaljerte føringer for arealdisponeringen knyttet til mindre geografiske områder.

Avgjørde momenter for fradeling

Ønsker man å få skilt ut en tomt fra sin eiendom er det viktig å få god oversikt over de planer som gjelder for eiendommen. Gjennom slik oversikt får man frem hvilket mulighetsrom man har og hvilke begrensninger som er tilstede, samt hvilke bestemmelser som er viktige å ta hensyn til ved en eventuell fradeling.

Kommunale gebyrer

Når det kommer til kostnadene for å fradele varierer denne fra stred til sted på grunn av ulike gebyrregulativer hos hver enkelt kommune. Men i snitt pleier denne kostnaden å ligge et sted rundt 40-50.000 for saksbehandling og oppmålsforretning. Kostnaden for din kommune finner man gjerne på kommunens hjemmeside.

 

Eksempel på eiendom med fradelingspotensial

Bovigo kan bistå med fradelingsprosessen

Bovigo kan hjelpe deg med å vurdere overordnede planer for din eiendom og videre fradelingssøknad dersom det vurderes å være sannsynlighet for positivt vedtak.

Ikke nøl med å ta kontakt om du sitter og lurer på om din tomt kan være aktuell å fradeling. Vi tar gjerne et uforpliktende møte eller en telefonsamtale, så finne vi sammen ut av dette.