Fradeling av tomt

Det kan være mange grunner til at man ønsker å fradele en tomt, enten det er å bruke mindre tid på hagestell eller bygge bolig til barna. Det mange ikke tenker på er hvilken verdi som ligger i en stor tomt, og om man lykkes med en fradeling kan man fort øke den samlede verdien på eiendommen.

Fradeling forklart

Kort fortalt er fradeling prosessen hvor man deler opp en eksisterende eiendom i to eller flere nye eiendommer. Med eiendom her menes grunneiendommer som er registrert i Norges eiendomsregister, matrikkelen.

Nyopprettet grunneiendom blir en frittstående og uavhengig eiendom som blir registrert i matrikkelen og får eget gårds- og bruksnummer. Eiendommen kan nå fritt overdras eller utvikles som en selvstendig enhet m.m.

Fradelingsprosessen reguleres av Matrikkelloven (01.01.2010). Fradeling er søknadspliktig ihht. plan- og bygningslovens §20-1 pkt. m, hvor fradeling omtales som «oppretting av ny grunneiendom»

Kommunens rolle

Myndighet for å behandle søknader og det å gi tillatelse til fradeling av grunneiendom er bevilget til kommunene.

Noe av det viktigste styringsdokumentet til en fradelingssak er kommuneplanens arealdel og tilhørende bestemmelser. Kommuneplanens arealdel legger føringene for arealdisponering innenfor kommunens grenser.

Videre er det viktig å undersøke er om din eiendom er berørt av en reguleringsplan. En reguleringsplan gir mer detaljerte føringer for arealdisponeringen knyttet til mindre geografiske områder.

Avgjørde momenter for fradeling

Ønsker man å få skilt ut en tomt fra sin eiendom er det viktig å få god oversikt over de planer som gjelder for eiendommen. Gjennom slik oversikt får man frem hvilket mulighetsrom man har og hvilke begrensninger som er tilstede, samt hvilke bestemmelser som er viktige å ta hensyn til ved en eventuell fradeling.

Kommunale gebyrer

Når det kommer til kostnadene for å fradele varierer denne fra stred til sted på grunn av ulike gebyrregulativer hos hver enkelt kommune. Men i snitt pleier denne kostnaden å ligge et sted rundt 40-50.000 for saksbehandling og oppmålsforretning. Kostnaden for din kommune finner man gjerne på kommunens hjemmeside.

 

Eksempel på eiendom med fradelingspotensial

Bovigo kan bistå med fradelingsprosessen

Bovigo kan hjelpe deg med å vurdere overordnede planer for din eiendom og videre fradelingssøknad dersom det vurderes å være sannsynlighet for positivt vedtak.

Ikke nøl med å ta kontakt om du sitter og lurer på om din tomt kan være aktuell å fradeling. Vi tar gjerne et uforpliktende møte eller en telefonsamtale, så finne vi sammen ut av dette.

 


Bovigo har landet et nytt prosjekt

Bovigo har de siste ukene jobbet med å lande et nytt eiendomsprosjekt, og vi kan nå avsløre at vi skal være med å utvikle Kløftaveien 121 på Nesodden. 

Litt info om prosjektet

Kløftaveien 121 ligger i Nesodden kommune, like utenfor tettstedet Fagerstrand. Tomta har et totalt areal på omtrent 4,5 dekar, og er i kommunedelplanen avsatt til boligformål. Fagerstrand er et prioritert vekstområde i Nesodden kommune, og ambisjonen er at det med tiden skal bli et lokalsenter. Tomta ligger like utenfor denne grensen, men likevel ikke langt fra offentlig kommunikasjon, skole eller butikksenter med dagligvareforretning, legekontor og apotek. Tomta har også god beliggenhet om du er glad i å gå tur i skog og mark.

Hva skal Bovigo bistå med?

Vi skal bistå grunneier i å detaljregulere tomta. Bovigo vil i dette prosjektet fungere som prosjektleder for hele utarbeidelse av reguleringsplanen. En slik jobb er kompleks og krever mye koordinering av egne og innleide ressurser, men vi er i gang, og har allerede gjennomført oppstartsmøte med Nesodden kommune. 

Vi kommer til å dokumentere og holde dere oppdatert underveis i arbeidet med dette prosjektet.

Ikke nøl med å ta kontakt om du sitter og lurer på om Bovigo kan hjelpe deg med noe! Vi tar gjerne et uforpliktende møte eller en telefonsamtale, så finne vi sammen ut hva vi kan bistå med. 😀


Hvorfor kraftig prisvekst på trevarer det siste året?

Er du en av dem som skulle bruke noe av den ekstra hjemmetiden det siste året på småprosjekter i egen bolig? Da har du kanskje merket at prisen på materialer har steget kraftig det siste året. I dette blogginnlegget vil vi se litt på årsaken til dette.

Det siste året har man opplevd en kraftig prisvekst på mange byggevarer, og trevirke er ikke noe unntak. Trevirke er et attraktivt materiale på grunn av det grønne skiftet vi er inne i, og nå ser byggevarebransjen at det er en økning i oppussing både i Norge og USA. Før sommeren opplevde vi en topp i prisene.

Hvorfor prisvekst:

Det er flere faktorer som har gitt denne situasjonen. På grunn av at man har begynt å søke etter mer karbonnøytrale løsninger har etterspørselen etter å bruke trevirke økt.

Samtidig med den økende etterspørselen er tilgangen på tømmer strupet grunnet billeangrep. I Europa er store tømmerprodusenter som Tyskland, Østerrike og Polen rammet. På det amerikanske kontinentet er det tilgangen på Canadisk og Amerikansk tømmer som lider under dette.

Trelast er en vare som handles på kryss og tvers av landegrenser verden over, derfor merkes raskt endringer på tilbuds/etterspørselssiden over hele kloden. USA har en enorm etterspørsel etter tømmer, utfordringer med tilbudet fra Canada har ført til at de har kjøpt fra de landende i Europa med friske trær. Med den følge at prisen presses oppover.

Norge er følgelig ikke forskånet for denne dynamikken. Mye av tømmeret som produseres i Norge eksporteres naturligvis til markeder hvor betalingsvilligheten er høyest. Som i sin tur fører til at vi må blad opp for tømmer her hjemme også.

Hva med prisene fremover?

Prisene på trevirke har falt mye siden toppen før sommeren, og om man ser på Nasdaq i USA, har prisen per 1000 brettfot (ca. 2,3 kubikkmeter) falt fra 1670 dollar i mai til 495 dollar i dag. Selv om prisene på børsen har falt mye de siste ukene, er prisene på trevirket avhengig av mange andre faktorer, slik at dette ikke automatisk betyr at prisene med det første vil gå helt tilbake til normalen. Adm. direktør i treindustrien Heidi Finstad mener at situasjonen vil stabilisere seg på sikt, men at tiden med svært billige trelastvarer er historie.