Fradeling

Rådgivningstjenester

Fradeling er opprettelse av ny selvstendig tomt med eget gårds- og bruksnummer fra en eksisterende tomt.

Det kan være du ønsker å fradele slik at noen i familien kan benytte seg av overflødig areal på din eiendom, eller at du ønsker å selge unna slikt areal. For å fradele må man søke kommunen om tillatelse. Det er ikke gitt at man får fradele, dette beror på hva kommuneplanens arealdel og dens bestemmelser sier om arealdisponeringen i det aktuelle området din tomt befinner seg i.

Bovigo hjelper deg med å vurdere overordnede planer for din eiendom og videre fradelingssøknad dersom det vurderes å være sannsynlighet for positivt vedtak.

Er det noe du lurer på?

Er det noe du lurer på, eller gjerne skulle hatt svar på? Ikke nøl med å ta kontakt med oss på telefon, e-post eller via kontaktskjema på denne siden.

post@bovigo.no

+47 922 91 433

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål

Skriv gjerne kort om behovet du har, slik at vi kan hjelpe deg med det du ønsker.

Feil: Kontaktskjema ikke funnet.


Bygge eller endre på tomt

Rådgivningstjenester

Dersom du skal gjennomføre større eller mindre bygge- eller endringsprosjekter på din tomt kan vi være behjelpelig med søknadsprosessene rundt dette.

I første omgang er det viktig å finne omfanget av tiltaket slik at man kan bestemme hvilke søknader man må utarbeide.

For enkelte tiltak er det behov for å dispensere fra bestemmelser gitt i gjeldende reguleringsplan. 

Eksempel: Behov for dispensasjon knyttet til byggetiltak på egen eiendom, da tiltaket går utover fastsatte bestemmelser i reguleringsplanen om maksimal utnyttelse på tomt innenfor området. 

Plan- og bygningsloven bestemmer i sitt kapittel 19, at dispensasjon krever grunngitt søknad. Og som hovedregel varsling av naboer, dersom ikke dispensasjon ansøkes samtidig med søknad om tillatelse til tiltak i byggesak.

Dersom det er snakk om et mindre tiltak kan det hende man slipper søknadsprosessen.  

Bovigo kan hjelpe deg å finne ut hvor omfattende ditt prosjekt er, og utarbeide eventuelle søknader. Bovigo kan også  bistår deg i hele prosessen frem til eventuell godkjent søknad.  

Er det noe du lurer på?

Er det noe du lurer på, eller gjerne skulle hatt svar på? Ikke nøl med å ta kontakt med oss på telefon, e-post eller via kontaktskjema på denne siden.

post@bovigo.no

+47 922 91 433

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål

Skriv gjerne kort om behovet du har, slik at vi kan hjelpe deg med det du ønsker.

Feil: Kontaktskjema ikke funnet.


Overordnede planer og rammeverk

Rådgivningstjenester

Som styringsverktøy for ønsket utvikling på sentrale områder utarbeider kommune, stat og øvrige myndigheter planer og rammeverk. 

Noen planer og rammeverk har direkte betydning for hvordan et prosjekt skal og bør utvikles. Det vil si at de er et grunnleggende utgangspunkt for reguleringsprosessen. Med kunnskap om disse kan man komme ut riktig fra start. Dette er tid- og ressursbesparende, og vil i tur bidra til prosjektets suksess.   

Andre planer og rammeverk er av strategisk betydning, og er et viktig grunnlag til investeringsbeslutningen.  

Kjennskap til gjeldende planer og rammeverk er med bakgrunn i dette en essensiell del av eiendomsutvikling.  

I Bovigo har vi kontroll på hvilke planer og rammeverk som er gjeldende og viktig for eiendomsutviklingsprosessen. Vi hjelper deg gjerne med å finne frem til, og forstå de ulike planene og rammene som er avgjørende for ditt prosjekt.  

Er det noe du lurer på?

Er det noe du lurer på, eller gjerne skulle hatt svar på? Ikke nøl med å ta kontakt med oss på telefon, e-post eller via kontaktskjema på denne siden.

post@bovigo.no

+47 922 91 433

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål

Skriv gjerne kort om behovet du har, slik at vi kan hjelpe deg med det du ønsker.

Feil: Kontaktskjema ikke funnet.


Interessenthåndtering

Rådgivningstjenester

Plan- og bygningsloven bestemmer graden av medvirkning som kreves i en reguleringsplan. Det skal gis mulighet til påvirkning ved planoppstart og ved førstegangs innsending av planforslaget. 

Vår erfaring er at det kan lønne seg å legge opp til mer medvirkning enn hva som følger av plan- og bygningsloven 

Vi hjelper deg med hvordan å skape en bedre forståelse for ditt prosjekt fra startblokken. Dette kan i tur gjøre prosessen videre smidigere og mer effektiv.   

Er det noe du lurer på?

Er det noe du lurer på, eller gjerne skulle hatt svar på? Ikke nøl med å ta kontakt med oss på telefon, e-post eller via kontaktskjema på denne siden.

post@bovigo.no

+47 922 91 433

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål

Skriv gjerne kort om behovet du har, slik at vi kan hjelpe deg med det du ønsker.

Feil: Kontaktskjema ikke funnet.


Verdiskapningspotensiale

Rådgivningstjenester

Dersom du sitter på ei tomt, en bolig, et kontor- eller næringsbygg, eller vurderer kjøp av slikt areal – kan vi i Bovigo bistå deg med vurdering av verdiskapingspotensialet til ditt areal, eller tenkt ervervet areal. 

Med verdiskapningspotensiale mener vi arealets kombinerte mulighet og sannsynlighet for verdiskapning for deg som eier, først gjennom utvikling og i tur gjennom salg/utleie. 

Utvikling av areal kan være: 

  • Fradeling og salg av tomter (fortrinnsvis bolig- og fritidsformål) 
  • Bruksendring (endre bruk av bygning fra eks. næring/forretning til bolig)  
  • Omregulering (fra et arealformål til et annet – eks. fra næring til bolig) 
  • Fortetting/Utbygging 

Er det noe du lurer på?

Er det noe du lurer på, eller gjerne skulle hatt svar på? Ikke nøl med å ta kontakt med oss på telefon, e-post eller via kontaktskjema på denne siden.

post@bovigo.no

+47 922 91 433

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål

Skriv gjerne kort om behovet du har, slik at vi kan hjelpe deg med det du ønsker.

Feil: Kontaktskjema ikke funnet.


Aktørforståelse og samarbeid

Rådgivningstjenester

Eiendomsutvikling er en prosess som involverer mange aktører, og krever at man klarer å forholde seg til samtlige av disse på en ordentlig måte. 

Dette er alle de parter som kan gi innspill til saken (innspillsmyndigheter) og de som er direkte eller indirekte berørt av saken. 

Videre er det saksbehandlende myndighet (byplan, planavdeling e.l.) og avgjørende/bestemmende myndigheter i form av komiteer (oppvekst, omsorg, miljø) og politisk utvalg (formannskap, bystyre e.l). 

Det kan være utfordrende å formidle budskapet i en byggesak eller reguleringsplan, og hvordan får man formidlet det man ønsker til kommunens administrasjon og politikere?

I Bovigo har vi erfaring fra begge sider av bordet, og har derfor god kunnskap om myndighetskontakt og hvordan formidle budskapet. 

Vi tror på en prosess hvor man gjennom åpen og velinformert dialog kan oppnå resultater ut over et minste felles multiplum.  

Er det noe du lurer på?

Er det noe du lurer på, eller gjerne skulle hatt svar på? Ikke nøl med å ta kontakt med oss på telefon, e-post eller via kontaktskjema på denne siden.

post@bovigo.no

+47 922 91 433

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål

Skriv gjerne kort om behovet du har, slik at vi kan hjelpe deg med det du ønsker.

Feil: Kontaktskjema ikke funnet.


Utviklingsstrategi og prosessforståelse

Rådgivningstjenester

Har du en idé eller et utviklingsprosjekt, men er usikker på gjennomføringsstrategi eller hvor du skal starte?

Vi rådfører deg i valg av fremgangsmåte eller hjelper deg med å forstå utviklingsprosessen steg for steg, hva som kreves i de ulike fasene og hvordan du kan få realisert ditt prosjekt.

Er det noe du lurer på?

Er det noe du lurer på, eller gjerne skulle hatt svar på? Ikke nøl med å ta kontakt med oss på telefon, e-post eller via kontaktskjema på denne siden.

post@bovigo.no

+47 922 91 433

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål

Skriv gjerne kort om behovet du har, slik at vi kan hjelpe deg med det du ønsker.

Feil: Kontaktskjema ikke funnet.


Mulighetsstudier

Rådgivningstjenester

Hva er et mulighetsstudie?

En vurdering av mulighetene for utbygging på tomt gitt de fysisk forhold. Dette er et beslutningsverktøy som kan benyttes tidlig i prosessen for å visualisere prosjekter og bidra til at man kommer riktig ut fra start.

Mulighetsstudien gir et bilde på hvordan ulike utviklingsscenario/alternativer passer inn i en eksisterende situasjon.

En slik studie kan gi verdifull informasjon til reguleringsprosessen. Først og fremst som et utgangspunkt for diskusjon med planmyndighet om oppstart. Ofte er det lettere for planmyndighet å gi tommel opp til oppstart, når man har visuelle holdepunkter. Videre kan planmyndighet ut fra materialet peke på en retning man bør følge i den videre prosessen med regulering. Dette sparer tid og ressurser, samtidig som det legger grunnlaget for et godt samarbeid med planmyndighet allerede fra start.

Er det noe du lurer på?

Er det noe du lurer på, eller gjerne skulle hatt svar på? Ikke nøl med å ta kontakt med oss på telefon, e-post eller via kontaktskjema på denne siden.

post@bovigo.no

+47 922 91 433

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål

Skriv gjerne kort om behovet du har, slik at vi kan hjelpe deg med det du ønsker.

Feil: Kontaktskjema ikke funnet.


Reguleringsplaner

Rådgivningstjenester

"Gode avklaringer og beslutninger i tidlig fase legger grunnlaget for et vellykket prosjekt."

Planlegger du et større utbyggingsprosjekt, skal du bygge en bolig, eller en litt omfattende bruksendring? Da tenger du en reguleringsplan.

Hva er en reguleringsplan?

I en reguleringsplan fastsettes bruk, vernehensyn og krav til utvikling. En god reguleringsprosess er med på å skape en bærekraftig og riktig utvikling av byer, steder og eiendommer.

Reguleringsprosesser har varierende grad av kompleksitet. Noen kan være forholdsvis enkle og rett frem, mens andre er mer komplekse og omfattende

Vi kan hjelpe til med denne prosessen

Bruk Bovigo som din plankonsulent.

I Bovigo fokuserer vi på å utarbeide transparente reguleringsplaner som sikrer forutsigbarhet for de involverte. Vi legger derfor vekt på at planen skal være fleksibel og ha et håndterbart nivå av rammer og krav. Dette sikrer gjennomføring og et best mulig sluttprodukt. 

Bovigo leder reguleringsprosesser for bolig, fritid, næring og formålsbygg. Ta gjerne kontakt dersom du sitter med prosjekt hvor andre arealformål inngår, vi tar gjerne en titt på hva vi kan få til sammen. 

Bovigo-kundene er privatpersoner, virksomheter av alle størrelser, kommuner og kommunale/statlige foretak.  

Er det noe du lurer på?

Er det noe du lurer på, eller gjerne skulle hatt svar på? Ikke nøl med å ta kontakt med oss på telefon, e-post eller via kontaktskjema på denne siden.

post@bovigo.no

+47 922 91 433

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål

Skriv gjerne kort om behovet du har, slik at vi kan hjelpe deg med det du ønsker.

Feil: Kontaktskjema ikke funnet.